Kontrollera radonnivåerna i huset

Vi människor har blivit mer miljömedvetna och noggranna med att spara energi för miljöns skull, exempelvis genom att äta närproducerad mat och använda oss av närproducerad energi. Det finns dock någonting vi glömmer att ta i beaktande: luften vi andas. Vi tar luften för given utan att tänka på att kvalitén på luften i våra bostäder kan hjälpa eller stjälpa både vår hälsa och vår ekonomi. Dålig luftcirkulation kan leda till trötthet, yrsel och koncentrationssvårigheter. Dålig luft är vanligt på arbetsplatser eftersom där vistas ofta många människor på liten yta.

Du kan enkelt beställa kontroll av luftkvalitén i ditt hus genom att anlita radea för hjälp med radonsanering. Radea specialiserar sig på ventilationslösningar för villor, flerbostadshus och arbetsplatser och utför även radonmätningar av luften i byggnaden. Radea erbjuder ett stort antal ventilationer för att kunna erbjuda bra luftkvalité alla fastigheter.

Vad är radon?

Radon är ett grundämne och en radioaktiv ädelgas. Radon har grundämnesbeteckningen Rn och atomnummer 86. Den vanligast förekommande isotopen är radon 222 som bildas vid sönderfall av radium-226. Radon förekommer naturligt berggrunden och kommer in i huset från marken, byggmaterialet och från vattnet. Långvarig exponering för radongas är cancerframkallande och radonexponering uppskattas orsaka 500 fall av lungcancer hos rökare om året. Radon är luktfritt och smakfritt så enda sättet att upptäcka om det finns radon i huset eller på arbetsplatsen är att mäta radonhalten.

Olika myndigheter har ansvaret för mätning av radon beroende på var radonet förekommer. Radon i bostäder och allmänna lokaler hanteras av kommunen, radon i dricksvattnet hanteras av Livsmedelsverket, radon vid nybyggnation eller frågor om radonsaneringsbidraget hanteras av Boverket, och mätningar av radonhalt i marken hanteras av SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, som kartlägger radioaktivitet i berg, jord och grundvatten.

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram information för kommuner och myndigheter och ansvarar för framtagningen av en nationell plan för hanteringen av radon i enlighet med EU-direktiven. Strålsäkerhetsmyndigheten utbilda även personer som mäter radon och driver även ett kalibreringslaboratorium för radonmätningar.

Swedac är Sveriges ackrediteringsorgan som godkänner laboratorier som testar för radon. De har listor på företag som är godkända att utföra radontester i hela Sverige, som exempelvis Radea. Privatpersoner som har frågor om radon kan kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten via mejl.

Kostnader för radonsanering

Hälften av alla svenska villor uppskattas ha för höga radonhalter. Det innebär allting över Socialstyrelsens riktvärde för radon, vilket är 200 bequerel per kubikmeter. Att åtgärda radonhalten kan kosta mellan 20 000 och 100 000 kronor. Det finns dock mycket att göra själv beroende på var radonet kommer ifrån. Radon kommer ofta in i huset via springor, så att täta springor i dörrar kan hjälpa. Finns radonet i vattnet kan en radonavskiljare hjälpa. Den separerar radonet från vattnet. Den kan kosta ca 10 000 – 30 000 kronor. Hos Boverket kan man söka bidrag för att täcka kostnaden för radonsanering.